Πεδίο εφαρμογής των Γενικών Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν χωρίς περιορισμό για όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η City Lockers (εφεξής «ο Πάροχος Υπηρεσιών») με έναν αγοραστή (εφεξής «ο Πελάτης»), στην ιστοσελίδα www.citylockers.gr και την εφαρμογή City Lockers App. Καθορίζουν ειδικότερα τους όρους κράτησης, πληρωμής, παράδοσης και διαχείρισης τυχόν επιστροφών των Υπηρεσιών που παραγγέλλουν οι Πελάτες.

Ο ιστότοπος και η εφαρμογή για «έξυπνα» τηλεφωνα (ios – android) προσφέρει υπηρεσίες αποθηκεύσεως αποσκευών και αντικειμένων μέσω διαδίκτυου.

Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης αφορούν μόνο τις κρατήσεις που γίνονται και καταβάλλονται μέσω διαδικτύου από τον Πελάτη στο πλαίσιο της χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής κράτησης.

Πώς να κάνετε την ενοικίαση στην ιστοσελίδα www.citylockers.gr και στην εφαρμογή City Lockers App.

* Προϋποθέσεις που απαιτούνται πριν από την μίσθωση

Ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις σημειώνοντας το πλαίσιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό. Διαφορετικά, θα είναι τεχνικά αδύνατο να συνεχιστεί η μίσθωση αν οι όροι και οι προϋποθέσεις δεν γίνουν αποδεκτοί. Επιλέγοντας ένα ή περισσότερα ντουλάπια, ο Πελάτης αναγνωρίζει σιωπηρά ότι έχει λάβει όλες τις επιθυμητές πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τα χαρακτηριστικά αυτής της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, νόμιμα σε θέση να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αυτόν τον Δικτυακό Τόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Διαπίστευσης κατά την ημερομηνία επικύρωσης της κράτησής του. Ο Πελάτης πιστοποιεί την ειλικρίνεια και την ακρίβεια όλων των πληροφοριών που επικοινωνεί με την City Lockers ως μέρος της κράτησής του και ως εκ τούτου συναινεί ότι η City Lockers δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη από οποιαδήποτε ενέργεια ή αξίωση τρίτων σχετικά με την παράνομη ή δόλια χρήση των δεδομένων του Πελάτη από άλλο πρόσωπο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών.

* Online Διαδικασία Μισθώσεων

Ο Πελάτης συμπληρώνει online τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας μίσθωσης.

Ο Πελάτης επαληθεύει ή διορθώνει ή τροποποιεί ή επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που δίνονται και επικυρώνει ή διακόπτει την ενοικίαση του.

Ο Πελάτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τους όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου City Lockers.

Ο Πελάτης επιβεβαιώνει οριστικά την κράτησή του ενημερώνοντας και επικυρώνοντας τα στοιχεία πληρωμής που έχει επιλέξει. Οι ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής είναι:

Πληρωμή με μετρητά δεν χωρεί σε καμία περίπτωση.

Η ηλεκτρονική σύμβαση που συνάπτει ο Πελάτης με τον πάροχο υπηρεσιών γίνεται σταθερή και οριστική.

* Αποστολή κωδικών ξεκλειδώματος-κλειδώματος

Η City Lockers στέλνει έπειτα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS επιβεβαίωσης της μίσθωσης με τον κωδικό PIN που είναι απαραίτητο για την είσοδο στο κατάστημα και τη χρήση των θυρίδων. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το SMS αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και της εφαρμογής που παρέχει ο πελάτης στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό.

* Τροποποίηση, μεταφορά ή ακύρωση μιας ενοικίασης

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται και επαληθεύει την ακρίβειά του πριν επιβεβαιώσει την μίσθωση του. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οποιαδήποτε μίσθωση που έγινε, δεν είναι πλέον επεξεργάσιμη.

Η κράτηση είναι μη τροποποιήσιμη και μη μεταβιβάσιμη σε άλλο άτομο ή σε άλλο κατάστημα City Lockers.

* Ανάληψη και επιστροφή χρημάτων

Ο πελάτης ενημερώνεται ότι δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το οποίο ρητά παραιτήθηκε εν όψει της συγκεκριμένης υπηρεσίας, και ότι η κράτηση δεν επιστρέφεται εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας.

* Υπόθεση ανωτέρας βίας

Ως "ανωτέρα βία" εννοούμε ένα γεγονός όπως ορίζεται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, όπως μια φυσική καταστροφή ή ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός (πόλεμος, κλπ), το οποίο αποδεικνύεται, υπό το πρίσμα των συνθηκών του, απρόβλεπτο και εξωτερικό και καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης.

* Κωδικοί μίσθωσης

Η κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS που στέλνει η City-Lockers με τους κωδικούς μίσθωσης αποτελεί την μίσθωση-σύμβαση. Δεν θα σταλεί κανένα άλλο έγγραφο στον Πελάτη.

* Οικονομικοί όροι

Οι Υπηρεσίες παρέχονται με τους ισχύοντες συντελεστές στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή του Παρόχου. Οι τιμές εκφράζονται σε ευρώ. Αυτές οι τιμές είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή. Ωστόσο, ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα, μετά από αυτή την περίοδο ισχύος, να αλλάξει τις τιμές ανά πάσα στιγμή.

Αν η τιμή δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων λογικά, ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τον υπολογισμό της τιμής, και κατά περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη πιθανή δαπάνη. Εάν οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπολογιστούν εκ των προτέρων λογικά, ο Πάροχος Υπηρεσιών ενημερώνει τον Πελάτη για ό,τι μπορεί να οφείλεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ που ισχύει την ημέρα της μίσθωσης.

Η πληρωμή της μίσθωσης γίνεται online μέσω ασφαλούς συστήματος πληρωμής, πιστωτικής κάρτας μέσω συστήματος VIVA πληρωμών. Η αίτηση μίσθωσης θεωρείται τελική εφόσον ο Πελάτης την υποβάλει. Οποιαδήποτε απόρριψη της πληρωμής - όποια και αν είναι η αιτία - έχει ως αποτέλεσμα την οριστική εγκατάλειψη της αίτησης μίσθωσης. Η City-Lockers δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη και η μίσθωση δεν θα εγγραφεί.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που καταγράφονται από τη City-Lockers ως μέρος των κρατήσεων που γίνονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν απόδειξη της χρηματοοικονομικής συναλλαγής.

Παροχή της υπηρεσίας

Οι υπηρεσίες, μετά το αίτημα μίσθωσης του Πελάτη, θα παρέχονται μετά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πελάτη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που επιλέγει και καθορίζει ο Πελάτης κατά την παραγγελία στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή, χωρίς δυνατότητα τροποποίησης θέσεων και ημερομηνιών μετά την τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή των Υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο Πελάτης εντός του χρονικού ορίου που καθορίζεται παραπάνω.

Εάν οι παραγγελθείσες υπηρεσίες δεν παρασχεθούν εντός αυτής της περιόδου μετά την ενδεικτική ημερομηνία που καθορίζεται παραπάνω, για οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από την ανωτέρα βία ή από υπαιτιότητα του Πελάτη, η πώληση μπορεί να επιλυθεί κατόπιν γραπτής αίτησης του Πελάτη. Τα ποσά που καταβάλλει ο Πελάτης θα του επιστραφούν το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, εξαιρουμένης οποιασδήποτε αποζημίωσης ή παρακράτησης.

Όροι και Γενικές Διαδικασίες Χρήσης και Κράτησης της Υπηρεσίας

- Μέγιστη μίσθωση 5 ντουλαπιών / άτομο / ανά ημέρα.

- Ωράριο λειτουργίας των χώρων αποθήκευσης 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα.

- Μίσθωση στον ιστότοπο και στην εφαρμογή 24 ώρες την ημέρα.

- Η ελάχιστη καταβολή χρήσης στην υπηρεσία (TOP UP) είναι 4ευρω.

- Η ελάχιστη χρέωση είναι η ημερήσια χρέωση ανα μέγεθος ντουλαπιού.

- Δυνατότητα επέκτασης μιας μίσθωσης στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή για επιπλέον 24 ώρες.

- Δυνατότητα ενοικίασης για αρκετές συνεχόμενες ημέρες: επικοινωνήστε μαζί μας.

- Τα ζώα απαγορεύονται σε οποιοδήποτε ντουλάπι και χώρο της City-Lockers.

- Στους χώρους της City-Lockers απαγορεύεται το κάπνισμα.

- Η πρόσβαση επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών και σε παιδιά που συνοδεύονται από ενήλικα.

- Δεν αποθηκεύονται αλλοιώσιμα εμπορεύματα.

- Το μέγεθος των ντουλαπιών είναι μεγάλο, μεσαίο και μικρό με καθαρές διαστάσεις α) 966 mm x 54 mm x 88 mm, β) 626 mm x 435 mm x 88 mm, γ) 286 mm x 435 mm x 53 mm αντίστοιχα.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να εξασφαλίσει το μέγεθος και το βάρος των αποσκευών του πριν από οποιαδήποτε μίσθωση στον ιστότοπο.

Καμία απαίτηση ή επιστροφή χρημάτων δε λαμβάνει χώρα σε περίπτωση αποσκευών που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις διαστάσεις και βάρη.

Είναι επίσης ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι:

- η πόρτα του ντουλαπιού είναι κλειστή κατά την έξοδο από την περιοχή City Lockers.

- οι αποσκευές του κλείνουν καλά (κωδικός, λουκέτο, κλπ) και προσδιορίζονται (ετικέτα με το όνομα και τον αριθμό επικοινωνίας του Πελάτη),

- αν καταθέσει πολύτιμα αντικείμενα, αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο και η City Lockers δε φέρει καμία ευθύνη ούτε θα ενέχεται σε αποζημίωση για κλοπή κλπ.

- δεν υπάρχουν ζώα στις αποσκευές.

- δεν άφησε τίποτα μέσα στο ντουλάπι όταν έφυγε από τον αποθηκευτικό χώρο της City-Lockers.

-δεν αποθηκεύει πυρομαχικά, ναρκωτικές ουσίες, και εν γένει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία, η κατοχή ή/και η χρήση, πώληση και αγορά των οποίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έννομα αγαθά της City-Lockers ή τρίτων ή/και αποτελεί ποινικό αδίκημα, κατά τις διατάξεις του ελληνικού Ποινικού Κώδικα.

Ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τις αποσκευές του και το περιεχόμενό του.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να μην αφήνει καμία ταυτότητα ή απαραίτητα για το ταξίδι έγγραφα μέσα στο ντουλάπι. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, για να αποφύγει την απομάκρυνση των εγγράφων που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του στο ντουλάπι. Διαφορετικά, η City-Lockers δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για την απώλεια των εγγράφων του Πελάτη.

Για λόγους ασφαλείας, οποιοδήποτε αντικείμενα ή αποσκευές που έχουν ξεχαστεί / βρεθεί και δεν έχουν ζητηθεί, θα φυλαχτούν για πέντε μέρες σε αποθηκευτικό χώρο με επιμέλεια της City-Lockers κι έπειτα, θα καταστραφούν.

Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να εισέλθουν και να αποχωρήσουν όσες φορές επιθυμούν 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την κατάλληλη μίσθωση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο (+30) 6977280700

Σε περίπτωση που αναζητηθεί ξεχασμένο αντικείμενο, όλες οι δαπάνες βαρύνουν τον πελάτη και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται εκ των προτέρων. Το ελάχιστο ποσό ανέρχεται στα 25 €, συν τα έξοδα αποστολής, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το βάρος, τον προορισμό, τον τρόπο αποστολής.

Σε καμία περίπτωση η City-Lockers δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις κατεστραμμένες/κλεμμένες αποσκευές κατά τη διάρκεια της αποστολής και τις αποσκευές που δεν φθάνουν στον προορισμό τους.

Αν και όλα τα μέσα χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη διασφάλιση των χώρων, η City-Lockers αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής/διάρρηξης/ αντικειμένου ξεχασμένου ή κατεστραμμένου.

Η City-Lockers θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρεί απαραίτητη σε περίπτωση κακής χρήσης ή φθοράς των μέσων που είναι διαθέσιμα στους πελάτες της.

Τα ντουλάπια City-Lockers είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα για να ελέγξουν εάν έχουν απελευθερωθεί πλήρως.

Χρονοδιάγραμμα κράτησης και διαδικασίες λειτουργίας

Οι χώροι City-Lockers είναι ανοιχτοί 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πριν τη λήξη της 24ωρης κράτησης, ο Πελάτης με δική του επιμέλεια απομακρύνει τα αντικείμενα και τις αποσκευές του από το ντουλάπι. Αν για οποιονδήποτε λόγο, δεν προβεί σε απομάκρυνση των αντικειμένων και αυτά παραμείνουν στο ντουλάπι πάνω από τις 24 ώρες της μίσθωσης, ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με επιπλέον χρέωση. Προκειμένου να ανακτήσει την ιδιοκτησία του από την επόμενη μέρα ή να παρατείνει την μίσθωση - ανάλογα με τη διαθεσιμότητα - ο πελάτης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.citylockers.gr για να ακολουθήσει τη διαδικασία απελευθέρωσης:

Κάθε ντουλάπι που δεν έχει αδειάσει κατά τη λήξη της μίσθωσης, και για την οποία η διαδικασία απελευθέρωσης δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε έχει λάβει χώρα παράταση της μίσθωσης, θα αδειάζει με επιμέλεια της City-Lockers και οι αποσκευές και τα αντικείμενα του Πελάτη θα αποθηκεύονται σε μια ασφαλή περιοχή που διατηρεί προς τον σκοπό αυτό ο Πάροχος των Υπηρεσιών, για μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ημερών. Μετά από αυτή την περίοδο, τα αντικείμενα θα καταστρέφονται για λογαριασμό του Πελάτη.

Η επιστροφή των αποσκευών γίνεται με την καταβολή 50 € διοικητικών τελών και τελών χειρισμού στα οποία προστίθενται 25 €/ημέρα ως τέλος αποθήκευσης. Το χρονοδιάγραμμα αυτής της αποκατάστασης θα καθοριστεί από την City-Lockers.

Μετά από 5 ημέρες και χωρίς νέα από τον ιδιοκτήτη, οι αποσκευές μπορούν να καταστραφούν. Οι χώροι του City-Lockers δεν είναι χώροι διαμονής ή τύπου αναμονής.

Ευθύνη της CITY-LOCKERS

Η City-Lockers δεν θα φέρει καμία ευθύνη για αμέλεια ή μη εκτέλεση των κρατήσεων αν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα του Πελάτη. Επιπλέον, η City-Lockers δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για δόλια χρήση από τρίτο, την ταυτότητα ή τους τρόπους πληρωμής του Πελάτη.

Είναι ευθύνη του Πελάτη να επαληθεύει κατά την τελική μίσθωση, την ισχύουσα σύμβαση, την ακρίβεια των πληροφοριών που επικοινωνεί, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού χώρας + αριθμό κινητού και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η City-Lockers δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις συνέπειες που προκαλούνται από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου ή από πιθανά προβλήματα σύνδεσης του εξοπλισμού του πελάτη (υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο) και του site City-Lockers που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας αίτησης ή επικύρωση μίσθωσης.

Καμία απαίτηση ή επιστροφή δεν θα είναι αποδεκτή, εάν ο πελάτης δεν ενημερώσει σωστά τη φόρμα μίσθωσης.

Σύμφωνα με το νόμο και χωρίς πρόσθετη πληρωμή, ο Πάροχος Υπηρεσιών εγγυάται για την αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή βλάβης, από το ελάττωμα σχεδιασμού ή την απόδοση των Υπηρεσιών με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Γενικοί Όροι Πώλησης.
Για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον Πάροχο Υπηρεσιών για την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων συμμόρφωσης από την παροχή των Υπηρεσιών.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών θα επιστρέψει ή θα διορθώσει (όσο είναι δυνατόν) τις υπηρεσίες που θεωρούνται ελαττωματικές το συντομότερο δυνατό μετά τη διαπίστωση από τον Πάροχο Υπηρεσιών του ελαττώματος. Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη ή με επιταγή που αποστέλλεται στον Πελάτη.

Η εγγύηση του Παρόχου περιορίζεται στην επιστροφή όσων πράγματι κατέβαλε ο Πελάτης και ο Πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αποτυχία ή οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Παρόχου συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία, η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή από τις 08.00 έως τις 22.00 για οποιαδήποτε πληροφορία και/ή τον αριθμό συνδρομή στην ιστοσελίδα της City-Lockers.


Διάφορες διατάξεις

Ανωτέρα Βία. Για το σύνολο των υποχρεώσεων του Παρόχου Υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτών των Γενικών όρων και προϋποθέσεων, ο Πάροχος δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή μη εκτελέσεις χωρίς οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους του, ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Δεν υπάρχει παραίτηση. Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν καταλογίζει στο άλλο Μέρος παραβίαση των υποχρεώσεών του, που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πώλησης, δεν θα ερμηνεύεται στο μέλλον ως παραίτηση την εν λόγω υποχρέωση.

Ακυρότητα μιας διάταξης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ουσιώδες μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρο, τότε οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις καθίστανται άκυροι στο σύνολό τους, εφόσον η επίμαχη διάταξη πρέπει να εξεταστεί θέτει υπό αμφισβήτηση τη γενική ισορροπία των όρων αυτών. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, που θεωρούνται μη σημαντικές, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μια ισοδύναμη από οικονομική άποψη ρήτρα.

Διευθέτηση των διαφορών

Αυτοί οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Είναι γραμμένοι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στην περίπτωση που μεταφράζονται σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, μόνο το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας.

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι σε κάθε περίπτωση μπορεί να καταφύγει σε οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδο επίλυσης διαφορών (συμβιβασμός, για παράδειγμα) σε περίπτωση διαφωνίας. Οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με την εγκυρότητα, την ερμηνεία, την απόδοση ή τη μη εκτέλεση, τη διακοπή ή τον τερματισμό των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πώλησης ενδέχεται να υπόκεινται, ιδίως, σε διαδικασία επίλυσης διαφορών και συμβιβασμό μεταξύ των μερών.

Αυτή η διαδικασία είναι εμπιστευτική. Η συνδιαλλαγή θα εφαρμοστεί ενώπιον ενός μόνο διαμεσολαβητή. Η συνδιαλλαγή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της περιόδου ενός (1) μηνός από την παραπομπή στον διαμεσολαβητή. Τα έξοδα και οι αμοιβές της διαμεσολάβησης βαρύνουν το ήμισυ κάθε μέρους. Ελλείψει λύσης μέσω εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ύπαρξη, ισχύ, ερμηνεία, εκτέλεση και εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης (ή οποιασδήποτε των ρητρών αυτών) θα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμόδιων δικαστηρίων σύμφωνα με τους όρους του κοινού δικαίου.

Προσυμβατική ενημέρωση/αποδοχή πελατών

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έλαβε προειδοποίηση, πριν από την υποβολή της παραγγελίας, με έναν αναγνώσιμο και κατανοητό τρόπο, των παρόντων Όρων Πώλησης και όλων των ουσιωδών πληροφοριών και στοιχείων, ιδίως: (i) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, δεδομένου του μέσου επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την εν λόγω υπηρεσία, (ii) την τιμή της υπηρεσίας και συναφείς δαπάνες (παράδοση, για παράδειγμα) (Iii) την άμεση εκτέλεση της σύμβασης, την ημερομηνία ή τη περίοδο για την οποία ο πάροχος αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας, (iv) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του Παρόχου, όπως την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τις δραστηριότητές της, εάν δεν έχουν σχέση με το πλαίσιο, v) πληροφορίες σχετικά με τις νομικές και συμβατικές εγγυήσεις και τον τρόπο εφαρμογής τους, vi) τη λειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου και, κατά περίπτωση, τη δισλειτουργικότητά του, vii) τη δυνατότητα χρησιμοποίησης συμβατικής διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφοράς, (viii) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης (δεν ισχύουν στην παρούσα περίπτωση), τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων (δεν ισχύουν για τη φύση της Υπηρεσίας), τους όρους λήξης και άλλους σημαντικούς συμβατικούς όρους.